انواع چگالی سنج  (هیدرومترHydrometer) در اینجا قابل رویت هستند: مانند چگالی سنج های چینی – چگالی سنج فرانسوی – چگالی سنج آمریکایی – چگالی سنج المانی از برندهای ژربر لاین آمریکا – آلای فرانسه – اشنایدر آلمان و سایر برندهای معتبر دیگر