انواع استریو میکروسکوپ ها (لوپ دوچشمی یا سه چشمی) همه در اینجا درج میشوند. نام دیگر استریو میکروسکوپ “لوپ” بوده و برخی هم آنرا بینوکولار هم مینامند.