انواع دماسنج سیخ دار که به آنها دماسنج تماسی هم میگویند همه در اینجا درج میشود.