تراز شاخص آلومینیومی – تراز کروی مخصوص میر

از این تراز برای تعیین سطح تراز و یا بعبارتی عمود نگه داشتن شاخص آلومینیومی استفاده میشود و میتوان کاربردهای متنوع دیگری نیز برای آن تعریف نمود.

کیفیت ، قیمت رقابتی و حمایت از مشتری هدف اصلی ماست. رد کردن