الکل سنج ویژه با قابلیت چگالی سنج و شیرینی سنج brix

200,000 تومان380,000 تومان

الکل سنج ویژه یک دستگاه برای کنترل فرآیند تخمیر است که هوشمندانه طراحی شده تا بتوان سه پارامتر هیدرومتری ، قند سنجی و تخمین الکل نهایی را کنترل نموده و یک تخمیر موفق و دقیق را سنجید و قطعاً بدون چینین دستگاهی این کار ناشدنی ست.

صاف