شیرینی سنج مایعات brix | شیرینی سنج ۲۰۲۱

۰ تومان


شیرینی سنج مایعات یک دستگاه برای کنترل فرآیند تخمیر است که هوشمندانه طراحی شده تا بتوان سه پارامتر هیدرومتری ، قند سنجی و تخمین الکل نهایی را کنترل نموده و یک تخمیر موفق و دقیق را سنجید و قطعاً بدون چینین دستگاهی این کار ناشدنی ست.

ناموجود