دماسنج احساسات – دماسنج عشق طرح دلفین

دماسنج احساسات یا دماسنج عشق طرح دلفین شکل مناسب برای هدیه به معشوق خود و یک دستگاه کمک آموزشی برای نمایش یکی از قوانین ترمودینامیک میباشد.