سایر دوربین های شکاری که در دسته بندی های دیگر ما نیستند در اینجا درج میشود.