چگالی سنج مایعات ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ – شیرینی سنج

این چگالی سنج مایعات دارای کاربردهای متعددی بوده که میتوان به قابلیت شیرینی سنجی آن در عملیات های تخمیر اشاره نمود و میتواند از چگالی آب که ۱۰۰۰ گرم در لیتر است را تا ۱۲۰۰ گرم در لیتر ، سنجش نموده و چون تولید اروپا و برند معتبر آلا نیز میباشد ، جزو دقیق ترین چگالی سنج های رنج ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میباشد.