دوربین های کلاسیک زاواروسکی در اینجا درج میشوند. دوربین های کلاسیک را کج بین نیز مینامند.

کیفیت ، قیمت رقابتی و حمایت از مشتری هدف اصلی ماست. رد کردن